Supervize

Supervize je činnost, při které prostřednictvím zaměřeného pozorování, cílených otázek a komentářů uvažujeme nad kvalitou práce. Zvyšuje tak pracovníkovu schopnost reflexe a sebereflexe. Supervize se vztahuje k cíli práce. Všímá si při tom procesu, jakým je daného cíle dosahováno a vztahů, které jsou při tom vytvářeny.

Funkce supervize

  • Řídící – je hodnocen a posuzován pracovníkův výkon, cílem je pochopení profesionálních hodnot
  • Vzdělávací – jde především o předávání zkušeností z dobré praxe, cílem je rozvoj odbornosti
  • Podpůrná – projevuje se spolusdílením pracovní zátěže, cílem je dobré zvládání profesních nároků

Druhy supervize

  • Odborná, případová supervize – zaměřuje se na případ, tj. na reflexi práce s klientem, na daný problém pacienta nebo s pacientem
  • Týmová supervize – zaměřuje se na tým (tj. na komunikaci a spolupráci v týmu, na dosahování cílů týmu, na řešení konfliktních situací v týmu); cílem je dobře fungující tým schopný dosahovat svých cílů
  • Řídící supervize – zaměřuje se na řídící procesy v organizaci, cílem je optimalizace řídících procesů v organizaci

Mezioborové supervizní setkání

Dovoluji si Vás oslovit s nabídkou spolupráce.

Již několik let organizuji mezioborové supervizní setkání, které je velmi produktivní formou práce. Tato setkání pomáhají supervizně řešit problematické případy a situace z Vaší praxe. Dále umožňují setkání pracovníků z pomáhajících profesí napříč spektrem služeb v daném regionu.

Práce v různorodém týmu přináší širší úhel pohledu na řešení problematických případů a ošetřuje pracovníky v pomáhajících profesích. Zabývá se také aktuálními tématy, která souvisí s děním v daném regionu či celé společnosti v kontextu s oborem. Bonusem je osobní setkání zástupců jednotlivých institucí a organizací, které napomáhá k aktivizaci spolupráce v dané psychosociální síti.

Všichni účastníci v případě zájmu získávají potvrzení o absolvované supervizi.